Stel je vraag

Expert

Bijvoorbeeld: Fysiotherapeut, Tandarts...

Aan wie stel ik mijn vraag?

Stel je vraag

Hoe stel ik een goede vraag?

Hoe gaan wij met jouw gegevens om?

We versturen je vraag naar relevante solvo experts. Om ook andere bezoekers te helpen, publiceren wij relevante vragen op de website. Laat dus geen persoonlijke gegevens achter in de vraag. De redactie van solvo checkt vragen ook altijd voor publicatie en verwijdert eventuele persoonlijke gegevens.

Lees meer
Overslaan »
Achtergrondgegevens
Hoe gaan wij met jouw gegevens om?

We versturen je vraag naar relevante solvo experts. Om ook andere bezoekers te helpen, publiceren wij relevante vragen op de website. Laat dus geen persoonlijke gegevens achter in de vraag. De redactie van solvo checkt vragen ook altijd voor publicatie en verwijdert eventuele persoonlijke gegevens.

Lees meer
Persoonlijke gegevens

Hoe gaan wij met jouw gegevens om?

We versturen je vraag naar relevante solvo experts. Om ook andere bezoekers te helpen, publiceren wij relevante vragen op de website. Laat dus geen persoonlijke gegevens achter in de vraag. De redactie van solvo checkt vragen ook altijd voor publicatie en verwijdert eventuele persoonlijke gegevens.

Lees meer

Privacy verklaring Lees onze privacy verklaring. Lees meer

Algemene voorwaarden voor het stellen van je vraag

Inleiding

Solvo verleent je hierbij toegang tot de website www.Solvo.nl en nodigt je uit kennis te nemen van haar aanbod. Solvo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover vooraf een mededeling te hoeven doen.

Solvo biedt een platform waarop zorgspecialisten kunnen adverteren en waarop bezoekers (gebruikers) een passende dienstverlener (zorgspecialist) kunnen vinden. Daarnaast kun je via de website een (medische) vraag stellen. Solvo zorgt ervoor dat de vraag bij een zorgspecialist terecht komt die de vraag zal beantwoorden. Deze zorgspecialist is aangesloten bij het platform van Solvo. Solvo heeft hierin de rol als bemiddelaar en is zelf geen zorgspecialist.

Hieronder vind je de gebruiksvoorwaarden die gelden voor het gebruik van deze website en van onze dienst. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van de website, reageert op het aanbod van de zorgspecialisten en/of een vraag stelt aan een zorgspecialist via de website. Wij adviseren je dan ook de gebruiksvoorwaarden goed door te nemen. Het is bovendien aan te raden deze gebruiksvoorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je deze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Artikel 1.         Definities

 1. Dienst(verlening): dienst van Solvo zoals beschreven in artikel 3.1.
 2. Gebruiker: bezoeker en gebruiker van de Dienst.
 3. Gebruiksvoorwaarden: onderhavige gebruiksvoorwaarden.
 4. Overeenkomst: overeenkomst tussen Solvo en de Gebruiker ten behoeve van de Dienst.
 5. Profiel(en): profiel van de Zorgspecialist op de Website waarin de Zorgspecialist haar diensten aanbiedt en waarin haar contactgegevens zijn opgenomen.
 6. Solvo: Solvo B.V., gevestigd aan Krijn Taconiskade 414, 1087 HW te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 59776609.
 7. Website: website van Solvo, te raadplegen via www.solvo.nl en alle bijbehorende sub domeinen.
 8. Zorgspecialist: natuurlijke- of rechtspersoon handelend in de uitoefening van (gereglementeerd) beroep of bedrijf binnen de zorgsector, die aangesloten is bij de Website.

 

Artikel 2.         Algemeen

 1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website en de Dienst, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. De Gebruiksvoorwaarden zijn op de Website ter hand gesteld aan de Gebruiker.

 

Artikel 3.         Dienstverlening

 1. De Dienst van Solvo bestaat uit:

a) het aanbieden van een platform waarop Gebruikers en Zorgspecialisten met elkaar in contact kunnen komen. Zorgspecialisten bieden via de Website hun werkzaamheden aan. De Gebruiker kan met gebruik van die informatie via de Website met de Zorgspecialist in contact treden en/of een afspraak maken.

 b) het bieden van een mogelijkheid een (medische) vraag te stellen via de Website. Solvo zorgt ervoor dat deze vraag bij een Zorgspecialist terecht komt. De Zorgspecialist beantwoordt deze vraag, niet Solvo. De Gebruiker zal, via Solvo, per e-mail het antwoord van de Zorgspecialist ontvangen. Het antwoord is niet bedoeld als vervanging van een normaal medisch consult. Voor medisch advies voor de individuele situatie van de Gebruiker kan de Gebruiker niet afgaan op het antwoord van Zorgspecialist en moet de Gebruiker zich direct wenden tot een (behandelend) arts. Solvo zal op het moment dat de Gebruiker het antwoord ontvangt aan Gebruiker toestemming vragen om vraag en antwoord te publiceren op de Website. Hiermee draagt de Gebruiker bij aan meer (medische) informatie voor andere bezoekers van de Website. Publicatie van vraag en antwoord op de Website is mogelijk op drie manieren, waaruit de Gebruiker kan kiezen wanneer hij toestemming geeft:

                        i) onder vermelding van enkele gegevens van de Gebruiker, zoals geslacht of leeftijd en woonplaats,                               voor zover de Gebruiker deze informatie heeft verstrekt;

                        ii) onder vermelding van slechts geslacht, leeftijd en woonplaats, voor
                        zover de Gebruiker deze informatie heeft verstrekt;

                        iii) onder vermelding van geen van onder i) genoemde gegevens van de
                        Gebruiker. Alleen vraag en antwoord worden gepubliceerd.

Bij publicatie kan het Profiel van de Zorgspecialist die het antwoord heeft gegeven, worden getoond.

 c) het aanbieden van (medische) informatie op de Website die Gebruikers als algemene informatie tot zich kunnen nemen. Aangeboden content heeft een informerend en educatief karakter. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet worden beschouwd als op een individuele persoon gerichte (medische) informatie. De aangeboden informatie is afkomstig van bronnen als: Nederlandse ziekenhuizen, beroepsorganisaties, Sanoma Uitgevers, Ziekenhuis.nl, Gezondheidsplein.nl en Zorgspecialisten.

 1. Voor het gebruik van de Website vragen wij geen vergoeding aan de Gebruiker. Daar staat tegenover dat Solvo haar Dienst op ieder moment kan aanpassen. Solvo kan niet garanderen dat de Website altijd beschikbaar is.
 2. Solvo kan niet instaan voor de medische correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de Website. De inhoud is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies. Het gebruik van informatie op de Website is voor verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Voor medisch advies voor de individuele situatie van de Gebruiker dient de Gebruiker zich direct te wenden tot een (behandelend) arts. Solvo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de (medische) informatie, maar probeert wel de kwaliteit hiervan zo goed mogelijk te waarborgen.
 3. Overeenkomsten die tussen de Gebruiker en de Zorgspecialist tot stand komen, komen uitsluitend tot stand tussen de Gebruiker en de Zorgspecialist. Solvo treedt uitsluitend op als bemiddelaar en is geen contractspartij bij de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Zorgspecialist. Solvo is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Zorgspecialist. Solvo is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit voornoemde overeenkomst of die voortvloeit uit een gegeven antwoord van de Zorgspecialist aan de Gebruiker.
 4. Solvo spant zich in om de kwaliteit van de Zorgspecialist naar haar beste kunnen te controleren. Zorgspecialisten worden bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden gebonden. Solvo kan echter niet garanderen dat de Zorgspecialist over de juiste kwalificaties beschikt.
 5. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Solvo kan echter niet garanderen dat door haar zelf geplaatste informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle informatie op de Website en in andere van Solvo afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 6. Solvo bevat eventueel links naar websites van derden. Solvo staat niet in voor de juiste werking van deze links. Solvo heeft geen zeggenschap over deze websites en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid welke ontstaat na gebruik en/of bezoek aan deze websites.
 7. Beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Solvo.

 

Artikel 4.         Gebruik

 1. De Gebruiker verklaart boven de zestien (16) jaren oud te zijn en de rechtsbevoegdheid  
              te hebben om gebruik te maken van de Website en Dienstverlening.
 2. Indien de Gebruiker een overeenkomst met een Zorgspecialist sluit, kan het zijn dat
              hier nadere voorwaarden aan verbonden zijn. De Gebruiker is zich er derhalve van
              bewust dat er nadere voorwaarden kunnen gelden. Dit kan ook een
              betalingsverplichting jegens de Zorgspecialist zijn.
 3. Indien de Gebruiker een afspraak inplant met een Zorgspecialist, is de Gebruiker zelf
              verantwoordelijk voor het feit of de afspraak (indien tegen betaling) ook gedekt is door
              zijn of haar zorgverzekering. Solvo raadt de Gebruiker aan eerst zijn of haar
              polisvoorwaarden te controleren voordat Gebruiker een overeenkomst met een
              Zorgspecialist aangaat. De Gebruiker begrijpt dat een afspraak inplannen een
              onherroepelijke overeenkomst kan zijn en dat hier kosten aan verbonden kunnen zijn.
 4. Eventuele tarieven zijn vastgesteld door de Zorgspecialisten en worden getoond
              inclusief btw. Hiervoor geldt ook dat Solvo de Gebruiker aanraadt eerst zijn of haar
              zorgverzekeringspolisvoorwaarden te raadplegen.
 5. De Gebruiker begrijpt dat een succesvolle afspraak en ontvangen van het antwoord op
              zijn vraag afhangt van de door hem opgegeven informatie en juistheid van zijn
              gegevens. De Zorgspecialist en/of Solvo zijn niet verantwoordelijk voor het
              eventueel onjuist en/of onvolledig verstrekken van informatie en (contact-)gegevens
              van en door de Gebruiker.
 6. De Gebruiker verklaart informatie en gegevens naar waarheid te verstrekken en 
              verstrekt gegevens die volledig, juist en actueel zijn. De Gebruiker is verantwoordelijk  
              voor de inhoud van de vraag die de Gebruiker stelt aan de Zorgspecialist. De
              Gebruiker zorgt ervoor dat de inhoud van de vraag juist, actueel en betrouwbaar is en
              niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is.
 7. De door de Gebruiker verstrekte informatie mag in ieder geval:
 • niet erotisch, pornografisch, aanstootgevend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn, voor zover dit niet medisch relevant is;
 • geen inbreuk maken op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten van derden;
 • geen watermerken bevatten;
 • naar het oordeel van Solvo niet te schreeuwerig, opvallend of wegens andere – niet in de Gebruiksvoorwaarden voorziene - redenen niet geschikt voor de Website zijn.
 1. De door de Gebruiker verstrekte informatie moet vrij zijn van technische fouten en
              malware.
 2. De Gebruiker mag de Website en de Dienst enkel gebruiken voor het doel waarvoor
              het bestemd is. De Gebruiker zal het gebruik van de Website en de Dienst enkel voor
              persoonlijk gebruik gebruiken.

 

Artikel 5.         Onderhoud

 1. Solvo mag de Website (tijdelijk) buiten gebruik stellen of beperken, als dit bijvoorbeeld
              nodig is voor onderhoud of het aanpassen van de Website. Hierdoor ontstaat geen
              recht op schadevergoeding.

 

Artikel 6.         Privacy

 1. Solvo verwerkt (medische) persoonsgegevens van de Gebruiker conform het op de
              Website gepubliceerde privacy statement.
 2. Solvo spant zich naar alle redelijkheid in goede afspraken te maken met de
              Zorgspecialisten die (medische) persoonsgegevens van de Gebruiker verkrijgen over
              de verwerking van deze persoonsgegevens. Solvo heeft geen invloed op hoe de
              Zorgspecialisten met de (medische) persoonsgegevens van de Gebruikers omgaan en
              kan niet garanderen dat de Zorgspecialisten op een betrouwbare of veilige manier met
              de (medische) persoonsgegevens van de Gebruiker omgaan.
 3. Op de Website bevinden zich links naar webpagina’s van derden. Deze derden gaan op
              hun eigen manier om met persoonsgegevens. Solvo is niet aansprakelijk voor het
              privacy beleid van deze derden.
 4. Gebruiker zal geen persoonsgegevens van een ander dan de Gebruiker, zoals
              een behandelend arts of een familielid, vermelden wanneer hij gegevens verstrekt
              via de Website.

 

Artikel 7.         Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen die door Solvo zelf
              gepubliceerd zijn op de Website liggen bij Solvo of bij de samenwerkende derden en/of
              haar licentiegevers, met uitzondering van de door de Zorgspecialist geplaatste
              materialen in hun advertenties, oproepen etc. Kopiëren, verspreiden en elk ander
              gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van
              Solvo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend
              recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 2. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen,
              video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via
              een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan
              ontstaan over de afkomst van het materiaal.
 3. Het in 7.1 gestelde houdt ook in dat het de Gebruiker niet is toegestaan, zonder
              voorafgaande schriftelijke toestemming van Solvo, een substantieel gedeelte van de
              inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële
              gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen
              en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 4. De Gebruiker zorgt ervoor dat de door hem verstrekte informatie, waaronder
              begrepen de inhoud van de vraag die hij stelt aan een Zorgspecialist of anderszins,
              geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.
 5. De Gebruiker verleent Solvo een niet-exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op alle
              door de Gebruiker doorgegeven informatie die onderdeel uitmaken van de vraag die 
              de Gebruiker stelt via Solvo aan de Zorgspecialist. Deze licentie beëindigt niet indien
              de Overeenkomst om welke reden ook is beëindigd.
 6. De Gebruiker geeft Solvo het recht de in 7.5 bedoelde informatie ook voor andere
              doeleinden te gebruiken dan enkel voor publicatie op de Website. Solvo kan de in 7.5
              bedoelde informatie onder andere, maar niet beperkt tot, gebruiken ten behoeve van
              promotie van of in/op haar eigen Website, en andere door Solvo aangeboden en
              uitgegeven diensten en Websites. Solvo heeft voor het verdere gebruik de informatie
              geen toestemming nodig van de Gebruiker. Solvo zal de vraag enkel
              voor eigen doeleinden gebruiken en niet verkopen aan eventuele derden. De hier
              bedoelde toestemming ziet ook op de door de Gebruiker aangeleverde gegevens ten
              behoeve van zijn vraag, maar ook op door de Gebruiker aangeleverde informatie
              anders dan ten behoeve van zijn vraag.
 7. De Gebruiker geeft Solvo het recht de door de Gebruiker gestelde vraag aan een
              Zorgspecialist aan te passen voordat publicatie plaatsvindt. Aanpassing vindt plaats
              met betrekking tot de leesbaarheid, leestekengebruik, grammatica en spelling. Solvo
              is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of wijzigingen die het gevolg zijn van
              aangebrachte wijzigingen door de redactie van Solvo.
 8. De Gebruiker doet, voor zover als de wet (art. 25 lid 3 Auteurswet) de mogelijkheid
              biedt, afstand van zijn persoonlijkheidsrechten/morele rechten die rusten op zijn
              vraag. De Gebruiker zal, voor zover de wet de mogelijkheid biedt, zich niet verzetten
              tegen gebruik van zijn vraag, waarbij er inbreuk wordt gemaakt op de rechten als
              bedoeld in art. 25 Auteurswet.
 9. De Gebruiker levert alleen teksten en gegevens aan die authentiek zijn en geen inbreuk
              maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.
 10. Het in artikel 7.5 tot en met 7.8 gestelde zal altijd in overeenstemming zijn met de
              privacywetgeving en zal alleen plaatsvinden indien de Gebruiker toestemming (in de
              zin van de Wet bescherming persoonsgegevens) heeft gegeven om zijn vraag te
              publiceren, zoals gesteld in het op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Artikel 8.         Contact, klachten en melding bij misbruik

 1. Solvo neemt klachten en meldingen van misbruik op de Website of anderszins uiterst
              serieus. In geval van vragen, opmerkingen, klachten, meldingen van misbruik of
              wanneer de Gebruiker meer informatie wenst over Solvo of over Zorgspecialisten, dan
              kan contact worden opgenomen door middel van de daartoe bestemde
              contactmogelijkheden op de Website of via de contactgegevens die onderaan de
              Gebruiksvoorwaarden staan vermeld.
 2. De Gebruiker kan zowel klachten indienen over de Dienst als over een
              Zorgspecialist. De Gebruiker zal Solvo een redelijke termijn geven een klacht te
              behandelen.
 3. Op klachten over de Dienst zal Solvo zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien  
              (10) dagen na ontvangst reageren. Indien de klacht niet leidt tot een oplossing, staat
              het de Gebruiker vrij een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie via het
              Europese Online Dispute Resolution (ODR) platform via
              http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Op klachten over Zorgspecialisten zal Solvo zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen
              vijf (5) werkdagen na ontvangst reageren. Het staat Solvo vrij om wel of geen
              maatregelen te treffen jegens de Zorgspecialist.

 

Artikel 9.         Wijzigingen

 1. Solvo is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen.
 2. Solvo zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste zeven (7) dagen voor
              inwerkingtreding aankondigen via de Website zodat de Gebruiker daar kennis van kan
              nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking
              treden.
 3. Indien de Gebruiker de wijzigingen niet wenst te accepteren, kan de Gebruiker de
              Overeenkomst onder de Gebruikersvoorwaarden opzeggen tot de datum
              van inwerkingtreding. Gebruik van de Website na deze datum geldt als acceptatie van
              de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 10.       Slotbepalingen

 1. Op de Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst tussen de Gebruiker en Solvo is
              Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen
              alle geschillen die mochten ontstaan tussen de Gebruiker en Solvo worden voorgelegd
              aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. Indien een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
              geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan, tenzij dit in strijd is met dwingend
              recht. Solvo zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
              waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke
              bepaling gestalte wordt gegeven.

 

Mocht je na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

Je kunt ons bellen op maandag t/m vrijdag van 09:00 uur - 17:00 uur op telefoonnummer: 020-7220929.

 

Solvo B.V.

Krijn Taconiskade 414

1087 HW Amsterdam

info@solvo.nl

+31207220929

KVK: 59776609

BTW: NL853640075B01

IBAN: NL18FVLB0226067505

Hoe gaan wij met jouw gegevens om?

Bij solvo gaan we zo vertrouwelijk mogelijk om met jouw gegevens en gebruiken ze alleen voor het beantwoorden van je vraag. Op deze pagina lees je hoe wij ervoor zorgen dat je gegevens zorgvuldig worden behandeld.

Verstrekken van gegevens

Wanneer je via solvo.nl een vraag stelt aan een zorgspecialist word je gevraagd om verschillende gegevens in te vullen. Niet alle invulvelden zijn verplicht. Afhankelijk van de keuzes die jij zelf maakt bij het stellen van een medische vraag, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Woonplaats
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Achtergrondgegevens over je gezondheid

Deze gegevens (behalve het e-mailadres) worden doorgegeven aan de zorgspecialist die jouw vraag beantwoordt. Wanneer je vraag is beantwoord krijg je een e-mail van ons om het antwoord te bekijken. Hierna wordt jouw e-mailadres binnen 24 uur uit onze database verwijderd.

Publicatie van je vraag

Als je een medische vraag stelt aan een zorgspecialist vraagt solvo jouw toestemming om de vraag en het antwoord te mogen publiceren. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op de website.

Om niet alleen jou als vragensteller te helpen maar ook andere zorgconsumenten op de website van solvo, publiceren wij je geslacht, leeftijd en woonplaats bij de vraag. Mensen met een soortgelijk probleem kunnen zich zo beter identificeren met je probleem en zich wellicht geholpen voelen met het antwoord. Uiteraard zorgen we ervoor dat uit deze gegevens niet te herleiden valt dat jij de vraag hebt gesteld. Je kunt er altijd voor kiezen deze gegevens niet in te vullen.

Beveiliging van je gegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen. We zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat deze toegang afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid kun je hieronder de volledige versie van de disclaimer bekijken. Uiteraard kun je ook altijd contact met ons opnemen wanneer je vragen hebt over ons privacybeleid of vragen hebt over inzage en wijzigingen (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens.

Bovenstaande uitleg is ter informatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacyverklaring solvo.nl

Via de website www.solvo.nl en de applicatie (app) van Solvo B.V. (hierna: “Solvo”) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Solvo vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Solvo is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking binnen onze dienst. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 maart 2017.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst via de website of de app laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Als je onze dienst gebruikt verzamelen wij bepaalde informatie, zelfs als je geen boeking maakt of vraag indient. Wij verzamelen een IP-adres, welke browser wordt gebruikt, welk besturingssysteem wordt gebruikt, welke applicatieversie wordt gebruikt, je taalinstellingen en pagina's (op onze website) die aan je getoond zijn. Deze gegevens gebruiken wij alleen om navigatie te vereenvoudigen en onze website of app te verbeteren.

 

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.solvo.nl of de app;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website of de app;
 • het doorsturen van een (medische) vraag aan een zorgspecialist en vervolgens het doorsturen van het antwoord van de zorgspecialist aan jou;
 • jou en een zorgspecialist met elkaar in contact brengen;
 • om contact met jou op te nemen indien je hierom hebt verzocht;
 • het afhandelen van klachten;
 • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief, echter uitsluitend na jouw toestemming;
 • het analyseren van statistieken en het optimaliseren van de website.

 

Bewaartermijnen

Solvo bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens (medische gegevens) worden alleen verwerkt na jouw uitdrukkelijke toestemming.

 

Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken we jouw gegevens alleen om contact met je op te nemen en om jouw vraag of klacht af te handelen.

 

Zoek een zorgspecialist

Het is mogelijk dat je persoonsgegevens invult en verzendt om in contact te komen met een zorgspecialist of om daar een afspraak mee te maken en eventueel overeenkomsten mee te sluiten.

Wij slaan deze gegevens niet op en zorgen er enkel voor dat deze gegevens direct naar de zorgspecialist worden verzonden.

Het kan om de volgende gegevens gaan:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Bijzondere persoonsgegevens (gegevens over je gezondheid, etc.)

 

Stel een medische vraag

Verder is het mogelijk om een medische vraag te stellen via Solvo.nl. Solvo zorgt ervoor dat een van de aangesloten zorgspecialisten jouw vraag beantwoordt. Solvo heeft hier slechts een faciliterende rol in en beantwoordt de vraag niet zelf. Voor het indienen van een vraag kan je verschillende gegevens invullen. Niet alle invulvelden zijn verplicht. Dit wordt duidelijk aangegeven in het vraagproces.

Afhankelijk van de keuzes die jij zelf maakt bij het stellen van een medische vraag, verwerken wij hierbij de volgende gegevens:

 • Woonplaats
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Bijzondere persoonsgegevens (gegevens over je gezondheid, etc.)

Bovenstaande gegevens (behalve het e-mailadres) worden doorgegeven aan de zorgspecialist die jouw vraag beantwoordt. Nadat de zorgspecialist jouw vraag heeft beantwoord, krijg je een e-mail van ons om je antwoord te bekijken. Hierna wordt jouw e-mailadres uit onze database verwijderd.

 

Publicatie

Wij publiceren jouw gegevens nooit zonder jouw toestemming. Als je een medische vraag hebt gesteld aan een zorgspecialist, kan Solvo jou vragen of vraag en antwoord gepubliceerd mogen worden op de website of de app. Dit gebeurt alleen als je hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op de website of via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

 

Advertenties

Onze website of app vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld. Wij bouwen nadrukkelijk geen profiel van je op, om op die manier persoonlijke advertenties aan je te tonen.

 

Google Analytics (cookies)

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Dit alles gebeurt aan de hand van het plaatsen van een cookie op je apparatuur. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen (of op soortgelijke wijze als gebruik gemaakt wordt van een ander mobiel apparaat zoals een tablets of smartphone, bij gebruik maken van de app). De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Cookies kunnen via de browser worden geblokkeerd, indien je dit wenst.

 

Optimizely (cookies)

Wij gebruiken Optimizely om de website door middel van testen verder te optimaliseren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Optimizely om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Optimizely niet toegestaan de vergregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Meer informatie over cookies? Zie de uitleg van de Consumentenbond.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen uitsluitend onder toezicht van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers gebruik maken van onze website of app.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, noch op de dienstverlening van derden, zoals zorgspecialisten die door middel van links met deze website zijn verbonden of die direct met deze website zijn verbonden, omdat zij hun diensten aanbieden en jij de gegevens aan hen verstrekt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen en onderzoek te doen naar hoe zorgspecialisten omgaan met jouw persoonsgegevens alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina, of via ons contactformulier. Als je ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met je klacht, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

Contactgegevens

Solvo B.V.

Krijn Taconiskade 414

1087 HW Amsterdam

info@solvo.nl

+31207220929

KVK: 59776609

BTW: NL853640075B01

IBAN: NL18FVLB0226067505

Je kunt ons bellen op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur – 17.00 uur op 020-7220929.

Hoe stel ik een goede vraag?

Heb je vragen over je gezondheid en wil je deze stellen aan een expert? Dat kan via de solvo vraagbaak! Je wil natuurlijk dat de expert je vraag zo goed en uitgebreid mogelijk beantwoordt. Hier kun jij bij helpen! Met deze drie tips stel jij de beste vragen over je gezondheid.

Tip 1: stel een vraag!

Klinkt voor de hand liggend. Toch krijgen we regelmatig vragen waarin een duidelijke vraagstelling ontbreekt: “Last van stekende pijn achter oog en hoofdpijn.” Helaas kunnen onze expert geen gedachten lezen. Probeer je vraag daarom zo concreet mogelijk te formuleren. Wil je informatie over de oorzaak van je klachten of ben je benieuwd naar mogelijke behandelingen? Geef aan wat je precies wil weten van de expert.

Let op: Zorg ervoor dat je de vraag aan de juiste specialist stelt, anders kunnen de experts je vraag niet beantwoorden. Stel bijvoorbeeld geen vragen over de pil aan de seksuoloog of gynaecoloog (maar aan de huisarts of apotheker) en stel geen vragen over medicatie aan een psycholoog (maar aan je behandelend arts of apotheker). 

Tip 2: deel je ervaringen!

Om je vraag zo goed mogelijk te beantwoorden hebben onze experts informatie nodig. Het antwoord is gebaseerd op de informatie die jij in het vragenformulier geeft. Vertel daarom in je vraag wat jij belangrijk vindt en deel je ervaringen. Met de juiste en volledige informatie krijg jij het beste antwoord! Wil je meer informatie over wat er met deze informatie gebeurt? Dat begrijpen wij bij solvo helemaal. Lees verder op de pagina ‘Hoe gaan wij met jouw gegevens om?’

Tip 3: meld relevante informatie!

Om je vraag goed te beantwoorden willen onze experts zoveel mogelijk aanvullende informatie. Als je denkt dat bepaalde informatie relevant kan zijn, schrijf dat dan op. Denk bijvoorbeeld eens na over de volgende vragen en verwerk de antwoorden hierop eventueel in je vraag aan de expert:

 • Van welke klachten heb je precies last?
 • Hoe lang heb je er al last van?
 • Wat heb je er zelf al aan gedaan? Heb je de klachten bijvoorbeeld met een vriend besproken, een warme douche genomen of zelfzorgproducten gebruikt? Heeft dit geholpen?
 • Zijn er bepaalde situaties waarin de klachten toenemen of afnemen?
 • Heb je zelf al een idee wat het probleem kan zijn?

Aan wie stel ik mijn vraag?

Leuk dat je een vraag wil stellen aan een solvo expert! Solvo werkt nauw samen met verschillende experts, zoals fysiotherapeuten, psychologen, logopedisten en dermatologen. Je vraag komt na het stellen automatisch bij de experts uit het door jou gekozen specialisme terecht. Zij proberen jouw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Het is belangrijk om je vraag aan de juiste specialist te stellen. Anders kunnen de experts je vraag niet beantwoorden. Weet je niet helemaal zeker aan welke specialist je jouw vraag het best kunt stellen? Daar willen we je graag bij helpen. Op de overzichtspagina van elk specialisme vind je informatie. We hebben bijvoorbeeld informatie over het specialisme fysiotherapie, huidtherapie, acupunctuur en seksuologie. Hier lees je wat het specialisme inhoudt en met wat voor soort vragen je bij de aangesloten experts terecht kunt.

Zie je geen specialisme waar jouw vraag bij past? Dan is het helaas nog niet mogelijk om een vraag te stellen. Bij solvo werken we er dagelijks aan om onze poule van experts uit te breiden. Je kunt altijd op de website kijken of je vraag misschien al eerder door iemand anders is gesteld. Wil je een vraag stellen omdat je bezorgd bent over je gezondheid? Raadpleeg dan altijd de huisarts. 

Privacy- en cookieverklaring solvo.nl

Via de website www.solvo.nl van Solvo B.V. (hierna: “Solvo”) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Solvo vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw rechten respecteren.

Solvo is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking binnen onze dienst. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 mei 2018

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst via de website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die actief of passief rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Als je onze dienst gebruikt verzamelen wij bepaalde informatie, zelfs als je geen boeking maakt of vraag indient. Wij verzamelen een IP-adres, welke browser wordt gebruikt, welk besturingssysteem wordt gebruikt, je taalinstellingen en pagina's (op onze website) die aan je getoond zijn. Deze gegevens gebruiken wij alleen om navigatie te vereenvoudigen en onze website te verbeteren.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.solvo.nl;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het doorsturen van een (medische) vraag aan een zorgspecialist en vervolgens het doorsturen van het antwoord van de zorgspecialist aan jou;
 • jou en een zorgspecialist met elkaar in contact brengen;
 • om contact met jou op te nemen indien je hierom hebt verzocht;
 • wanneer je een zorgspecialist bent: het afhandelen van een aanvraag om bij Solvo aan te sluiten;
 • het afhandelen van klachten;
 • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief, echter uitsluitend na jouw toestemming;
 • het analyseren van statistieken en het optimaliseren van de website.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) worden alleen verwerkt na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Voor websitebezoekers

Contactformulier

Op de website bieden wij een contactformulier aan. Via dit formulier kunt u ons een bericht sturen. We verwerken hiervoor de volgende gegevens:

 • contactgegevens;
 • inhoud van het bericht.

Deze gegevens verwerken wij om uw vraag of klacht in behandeling te kunnen nemen (uitvoering van de overeenkomst). De gegevens bewaren wij tot maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Zoek een zorgspecialist

Het is mogelijk dat je op de website persoonsgegevens invult en verzendt om in contact te komen met een zorgspecialist of om daar een afspraak mee te maken en eventueel overeenkomsten mee te sluiten.

Wij slaan deze gegevens niet op in onze eigen systemen. We zorgen er enkel voor dat deze gegevens direct naar de zorgspecialist worden verzonden. Wij verwerken hiervoor de volgende persoonsgegevens:

Het kan om de volgende gegevens gaan:

 • contactgegevens;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • verzekeringsgegevens;
 • reden voor het maken van een afspraak (dit kunnen medische gegevens zijn);
 • bijzondere persoonsgegevens (gegevens over je gezondheid en eventuele andere gegevens die je opgeeft);
 • eventuele aanvullende informatie die u bij het contacteren van een zorgspecialist opgeeft.

Stel een medische vraag

Verder is het mogelijk om een medische vraag te stellen via Solvo.nl. Solvo zorgt ervoor dat een van de aangesloten zorgspecialisten jouw vraag beantwoordt. Solvo heeft hier slechts een faciliterende rol in en beantwoordt de vraag niet zelf. Voor het indienen van een vraag kan je verschillende gegevens invullen. Niet alle invulvelden zijn verplicht. Dit wordt duidelijk aangegeven in het vraagproces.

Afhankelijk van de keuzes die jij zelf maakt bij het stellen van een medische vraag, verwerken wij hierbij de volgende gegevens:

 • naam of pseudoniem;
 • woonplaats;
 • leeftijd;
 • geslacht;
 • contactgegevens;
 • bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over je gezondheid en de gezondheid van jouw familieleden en jouw medische verleden;
 • eventuele andere gegevens die je opgeeft.

Deze gegevens verwerken wij met jouw toestemming en om jouw vraag te kunnen laten beantwoorden. Bovenstaande gegevens (behalve het e-mailadres) worden doorgegeven aan de zorgspecialist die jouw vraag beantwoordt. Nadat de zorgspecialist jouw vraag heeft beantwoord, krijg je een e-mail van ons om je antwoord te bekijken. Hierna wordt jouw e-mailadres direct uit onze database verwijderd. De vraag en het bijbehorende antwoord verwijderen wij na maximaal 7 dagen, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om de vraag te publiceren (zie hieronder).

Publicatie van de medische vraag

Wij publiceren jouw gegevens nooit zonder jouw toestemming. Als je een medische vraag hebt gesteld aan een zorgspecialist, kan Solvo jou vragen of vraag en antwoord gepubliceerd mogen worden op de website. Dit gebeurt alleen als je hiervoor toestemming geeft. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op de website of via de contactgegevens onderaan deze verklaring. Wij publiceren jouw vraag en het bijbehorende antwoord voor onbepaalde tijd. Deze gegevens verwijderen wij direct nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken.

Voor zorgspecialisten

Het specialistenregister

Wij verwerken gegevens van alle zorgspecialisten die zijn aangesloten bij Vektis en die zijn opgenomen in het AGB-register. U heeft Vektis toestemming gegeven om deze gegevens met ons te delen. Wij verwerken de gegevens van deze zorgspecialisten op de website in het kader van transparantie over het voldoen aan erkenningscriteria van Vektis en/of beroepsgroepen of onderneming waartoe de zorgspecialist behoort en het zorgaanbod van de betreffende Zorgpartij. Wij verwerken hiervoor de volgende gegevens:

 • AGB-gegevens
 • contactgegevens;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • opleidingsgegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • beroepsgegevens;

De gegevens kunnen wij verrijken met gegevens van Zorgkaart Nederland. Deze gegevens verwerken wij totdat jouw gegevens op je verzoek uit het AGB-register worden verwijderd, of om welke reden dan ook niet meer in het AGB-register voorkomen.

Aansluiten bij Solvo

Wanneer je een zorgspecialist bent, kun je een aanvraag indienen om je aan te sluiten bij Solvo. Wanneer je dit doet, vragen wij om de volgende gegevens:

 • contactgegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • beroepsgegevens;
 • specialisme(n).

Wij gebruiken deze gegevens dan om contact met je op te nemen en je aanvraag verder af te handelen. Vervolgens zullen wij de bijbehorende gegevens uit openbare regiser, zoals het AGB-register, op onze website(s) publiceren. Deze gegevens verwerken wij totdat jouw gegevens op je verzoek uit het AGB-register worden verwijderd, of om welke reden dan ook niet meer in het AGB-register voorkomen.

Contactformulier

Op de website bieden wij een contactformulier aan. Via dit formulier kunt u ons een bericht sturen. We verwerken hiervoor de volgende gegevens:

 • contactgegevens;
 • inhoud van het bericht.

Deze gegevens verwerken wij om uw vraag of klacht in behandeling te kunnen nemen (uitvoering van de overeenkomst). De gegevens bewaren wij tot maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Over onze website

Cookies

Op de website gebruiken we cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Solvo gebruikt de cookies om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Deze cookies worden na maximaal twee jaar automatisch verwijderd. Zie voor meer informatie de Privacy Policy van Google.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een puur functionele cookie, die ons de gelegenheid geeft bepaalde cookies te plaatsen. Deze cookie wordt direct na elke sessie verwijderd. Zie voor meer informatie de Privacy Policy van Google.

Usabilla

Wij gebruiken Usabilla om het mogelijk te maken dat je vanaf iedere pagina in de SolvoDesk feedback naar ons kunt sturen. De gegevens uit deze cookies blijven maximaal 30 dagen bewaard.

Hotjar

Hotjar is een analytische cookie. Wij gebruiken Hotjar om beter te begrijpen hoe onze klanten de SolvoDesk ervaren en hoe de SolvoDesk presteert. Op basis van de gegevens uit Hotjar kunnen we werken aan het verbeteren van de SolvoDesk. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Hotjar, zie de privacy policy van Hotjar. Deze cookie wordt na 1 jaar automatisch van jouw device verwijderd.

Mixpanel

Mixpanel is een analytische cookie. Wij gebruiken Mixpanel om inzicht te krijgen in de verschillende stadia van een klantreis. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Mixpanel, zie de privacy policy van Mixpanel. De gegevens uit deze cookies blijven maximaal 30 dagen bewaard.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Dit zijn:

 • Externe ICT-dienstverleners;
 • Dataverstrekkers;
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hierboven.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen uitsluitend onder toezicht van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, noch op de dienstverlening van derden, zoals zorgspecialisten die door middel van links met deze website zijn verbonden of die direct met deze website zijn verbonden, omdat zij hun diensten aanbieden en jij de gegevens aan hen verstrekt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen en onderzoek te doen naar hoe zorgspecialisten omgaan met jouw persoonsgegevens alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina, of via ons contactformulier. Als je ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met je klacht, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Contactgegevens

Solvo B.V.

Krijn Taconiskade 414

1087 HW Amsterdam

service@solvo.nl

Privacy Officer: MFM Joosten, te bereiken via privacy@solvo.nl

KVK: 59776609

BTW: NL853640075B01

Je kunt ons bellen op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur – 17.00 uur op 020-7220929.

 

Klik hier om onze privacy- en cookieverklaring als PDF te downloaden.

Waarom willen wij dit weten?

Mocht je last hebben van (een) andere aandoening(en), zouden wij dit graag van je willen weten. Het kan de expert helpen om jouw vraag beter te beantwoorden. Meerdere aandoeningen, of je daar nou vroeger last van hebt gehad of nog steeds last van hebt, kunnen in combinatie met elkaar een mogelijke verklaring bieden voor je probleem. Je bent niet verplicht om deze informatie met ons te delen. Lees voor meer informatie het artikel Hoe gaan wij met jouw gegevens om.

Waarom willen wij dit weten?

Als er binnen de familie gezondheidsproblemen zijn waarvan jij denkt dat ze van invloed kunnen zijn op jouw probleem, willen wij dit graag weten. Wellicht ben je erfelijk belast of spelen de gezondheidsproblemen in jouw familie een belangrijke rol in het behandelen van je probleem. Wil je deze informatie liever niet kwijt? Geen probleem, die keuze is aan jou! Lees voor meer informatie het artikel Hoe gaan wij met jouw gegevens om.

Waarom willen wij dit weten?

Indien je al onder behandeling bent geweest voor je probleem, kun je dat hier optioneel vermelden. Lees ook Hoe gaan wij met jouw gegevens om. Met informatie over eerdere behandelingen kan de expert oplossingen aandragen die nog niet zijn aangedragen. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een behandeling niet heeft geholpen. In dat geval zal de expert kijken naar andere behandelingen om je probleem op te lossen.

Waarom willen wij dit weten?

Als je medicatie of zelfzorgproducten gebruikt, kun je dat hier optioneel vermelden. Dit is natuurlijk niet verplicht. Lees ook het artikel Hoe gaan wij met jouw gegevens om. De informatie zouden wij graag van je willen weten om eventuele bijwerkingen van deze producten uit te kunnen sluiten. Daarnaast kan de expert beter inschatten hoe je jouw probleem kunt behandelen.  

Waarom willen wij dit weten?

Als je je e-mailadres hier achterlaat, krijg je persoonlijk antwoord in je mailbox. Je e-mailadres wordt nooit openbaar gemaakt op de website of met anderen gedeeld. Wil je geen e-mailadres achterlaten? Geen probleem! We kunnen dan geen contact met je opnemen, maar je kunt wel zelf je vraag en het antwoord opzoeken op de website. Lees ook de pagina Hoe gaan wij met jouw gegevens om.

Waarom willen wij dit weten?

Je probleem kan soms leeftijdsafhankelijk zijn. Hiermee bedoelen we dat het achterhalen van de oorzaak, het behandelen en het eventueel voorkomen van het probleem een andere aanpak vereist bij ouderen dan bij jongeren. Laat daarom aan onze deskundige weten wat jouw leeftijd is en krijg een passend antwoord op je vraag. Lees ook Hoe gaan wij met jouw gegevens om.

Waarom willen wij dit weten?

Als je vraag gepubliceerd wordt vermelden we je woonplaats. Zo kunnen andere lezers met soortgelijke vragen zich beter inleven. Verder heeft je omgeving soms invloed op je gezondheidsvraag. Of misschien ben je op zoek naar het beste specialistische ziekenhuis in jouw buurt? Door je woonplaats aan te geven help je de solvo expert je vraag beter te beantwoorden. Lees ook Hoe gaan wij met jouw gegevens om.

Waarom willen wij dit weten?

Deze informatie helpt onze experts een beter antwoord te geven op jouw vraag. Soms ervaren vrouwen namelijk andere klachten dan mannen of hebben een andere behandeling nodig bij hetzelfde probleem. Je bent natuurlijk niet verplicht om deze informatie met ons te delen. Lees voor meer informatie Hoe gaan wij met jouw gegevens om.

Waarom willen wij dit weten?

text.captcha.voorwaarden content