Doofheid

Wat is doofheid?

Doofheid is een permanent gehoorprobleem. We spreken van doofheid als geluiden pas waargenomen kunnen worden als zij luider zijn dan 90 decibel, of in sommige gevallen helemaal niet meer worden waargenomen. Doofheid kan voorkomen bij volwassenen en kinderen.

Lees meer →
KNO-arts bij doofheid

Soms kan een gehoorimplantaat (cochleair implantaat) bij doofheid uitkomst bieden. Een cochleair implantaat is een klein elektronisch toestel dat dove mensen en zeer ernstig slechthorenden helpt geluiden waar te nemen. Geluiden die waargenomen worden door een cochleair implantaat lijken niet op de geluiden zoals een normaal horend mens ze binnen krijgt, maar de hersenen zijn zo flexibel dat deze zich aanpassen aan de vervormde geluiden.


Audicien bij doofheid

Als gehoorklachten op latere leeftijd ontstaan, kom je vaak bij een huisarts of audicien terecht. Een audicien is gespecialiseerd in gehoorproblematiek. Een audicien kan een gehoortest afnemen om de mate van slechthorendheid vast te stellen. Zodra er sprake is van ernstige slechthorendheid of doofheid, kan een audicien met een gehoorapparaat niet voldoende ondersteuning bieden. Dan zal de audicien je verwijzen naar een audiologisch centrum.

Audioloog bij doofheid

Op het moment dat doofheid wordt geconstateerd, maakt de audioloog een plan om de oorzaak te achterhalen. Er worden gehoortesten afgenomen om de mate van doofheid vast te stellen. Nadat de bevindingen bekend zijn zal de audioloog de behandelmogelijkheden bespreken. De audioloog heeft als het ware een helikopterview in dit traject.


Logopedist bij doofheid

Communicatie is een essentieel middel om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Communicatie kan zowel verbaal, zoals taal, of non-verbaal, zoals gebaren en gezichtsuitdrukkingen. Dove mensen hebben moeite met uitspraak omdat zij zichzelf niet horen praten. Een logopedist zal met dove en slechthorende mensen oefenen in spraak- en taalontwikkeling.


Laatst gewijzigd: 30-6-2020
© 2020 Solvo B.V.