Gebruiksvoorwaarden Solvo.nl

Inleiding

Solvo verleent je hierbij toegang tot de website www.Solvo.nl en nodigt je uit kennis te nemen van haar aanbod. Solvo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover vooraf een mededeling te hoeven doen.

Solvo biedt een platform waarop zorgspecialisten kunnen adverteren en waarop bezoekers (gebruikers) een passende dienstverlener (zorgspecialist) kunnen vinden. Daarnaast kun je via de website een (medische) vraag stellen. Solvo zorgt ervoor dat de vraag bij een zorgspecialist terecht komt die de vraag zal beantwoorden. Deze zorgspecialist is aangesloten bij het platform van Solvo. Solvo heeft hierin de rol als bemiddelaar en is zelf geen zorgspecialist.

Hieronder vind je de gebruiksvoorwaarden die gelden voor het gebruik van deze website en van onze dienst. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van de website, reageert op het aanbod van de zorgspecialisten en/of een vraag stelt aan een zorgspecialist via de website. Wij adviseren je dan ook de gebruiksvoorwaarden goed door te nemen. Het is bovendien aan te raden deze gebruiksvoorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je deze op een later moment nog eens kunt teruglezen.Artikel 1.         Definities

 1. Dienst(verlening): dienst van Solvo zoals beschreven in artikel 3.1.
 2. Gebruiker: bezoeker en gebruiker van de Dienst.
 3. Gebruiksvoorwaarden: onderhavige gebruiksvoorwaarden.
 4. Overeenkomst: overeenkomst tussen Solvo en de Gebruiker ten behoeve van de Dienst.
 5. Profiel(en): profiel van de Zorgspecialist op de Website waarin de Zorgspecialist haar diensten aanbiedt en waarin haar contactgegevens zijn opgenomen.
 6. Solvo: Solvo B.V., gevestigd aan Provincialeweg 11 1506 MA te Zaandam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 59776609.
 7. Website: website van Solvo, te raadplegen via www.solvo.nl en alle bijbehorende sub domeinen.
 8. Zorgspecialist: natuurlijke- of rechtspersoon handelend in de uitoefening van (gereglementeerd) beroep of bedrijf binnen de zorgsector, die aangesloten is bij de Website.

 

Artikel 2.         Algemeen

 1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website en de Dienst, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. De Gebruiksvoorwaarden zijn op de Website ter hand gesteld aan de Gebruiker.

 

Artikel 3.         Dienstverlening

 1. De Dienst van Solvo bestaat uit:

a) het aanbieden van een platform waarop Gebruikers en Zorgspecialisten met elkaar in contact kunnen komen. Zorgspecialisten bieden via de Website hun werkzaamheden aan. De Gebruiker kan met gebruik van die informatie via de Website met de Zorgspecialist in contact treden en/of een afspraak maken.

 b) het bieden van een mogelijkheid een (medische) vraag te stellen via de Website. Solvo zorgt ervoor dat deze vraag bij een Zorgspecialist terecht komt. De Zorgspecialist beantwoordt deze vraag, niet Solvo. De Gebruiker zal, via Solvo, per e-mail het antwoord van de Zorgspecialist ontvangen. Het antwoord is niet bedoeld als vervanging van een normaal medisch consult. Voor medisch advies voor de individuele situatie van de Gebruiker kan de Gebruiker niet afgaan op het antwoord van Zorgspecialist en moet de Gebruiker zich direct wenden tot een (behandelend) arts. Solvo zal op het moment dat de Gebruiker het antwoord ontvangt aan Gebruiker toestemming vragen om vraag en antwoord te publiceren op de Website. Hiermee draagt de Gebruiker bij aan meer (medische) informatie voor andere bezoekers van de Website. Publicatie van vraag en antwoord op de Website is mogelijk op drie manieren, waaruit de Gebruiker kan kiezen wanneer hij toestemming geeft:

                        i) onder vermelding van enkele gegevens van de Gebruiker, zoals geslacht of leeftijd en woonplaats,                               voor zover de Gebruiker deze informatie heeft verstrekt;

                        ii) onder vermelding van slechts geslacht, leeftijd en woonplaats, voor
                        zover de Gebruiker deze informatie heeft verstrekt;

                        iii) onder vermelding van geen van onder i) genoemde gegevens van de
                        Gebruiker. Alleen vraag en antwoord worden gepubliceerd.

Bij publicatie kan het Profiel van de Zorgspecialist die het antwoord heeft gegeven, worden getoond.

 c) het aanbieden van (medische) informatie op de Website die Gebruikers als algemene informatie tot zich kunnen nemen. Aangeboden content heeft een informerend en educatief karakter. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet worden beschouwd als op een individuele persoon gerichte (medische) informatie. De aangeboden informatie is afkomstig van bronnen als: Nederlandse ziekenhuizen, beroepsorganisaties, Sanoma Uitgevers, Ziekenhuis.nl, Gezondheidsplein.nl en Zorgspecialisten.

 1. Voor het gebruik van de Website vragen wij geen vergoeding aan de Gebruiker. Daar staat tegenover dat Solvo haar Dienst op ieder moment kan aanpassen. Solvo kan niet garanderen dat de Website altijd beschikbaar is.
 2. Solvo kan niet instaan voor de medische correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de Website. De inhoud is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies. Het gebruik van informatie op de Website is voor verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Voor medisch advies voor de individuele situatie van de Gebruiker dient de Gebruiker zich direct te wenden tot een (behandelend) arts. Solvo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de (medische) informatie, maar probeert wel de kwaliteit hiervan zo goed mogelijk te waarborgen.
 3. Overeenkomsten die tussen de Gebruiker en de Zorgspecialist tot stand komen, komen uitsluitend tot stand tussen de Gebruiker en de Zorgspecialist. Solvo treedt uitsluitend op als bemiddelaar en is geen contractspartij bij de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Zorgspecialist. Solvo is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Gebruiker en de Zorgspecialist. Solvo is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit voornoemde overeenkomst of die voortvloeit uit een gegeven antwoord van de Zorgspecialist aan de Gebruiker.
 4. Solvo spant zich in om de kwaliteit van de Zorgspecialist naar haar beste kunnen te controleren. Zorgspecialisten worden bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden gebonden. Solvo kan echter niet garanderen dat de Zorgspecialist over de juiste kwalificaties beschikt.
 5. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Solvo kan echter niet garanderen dat door haar zelf geplaatste informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle informatie op de Website en in andere van Solvo afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 6. Solvo bevat eventueel links naar websites van derden. Solvo staat niet in voor de juiste werking van deze links. Solvo heeft geen zeggenschap over deze websites en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid welke ontstaat na gebruik en/of bezoek aan deze websites.
 7. Beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Solvo.

 

Artikel 4.         Gebruik

 1. De Gebruiker verklaart boven de zestien (16) jaren oud te zijn en de rechtsbevoegdheid  
              te hebben om gebruik te maken van de Website en Dienstverlening.
 2. Indien de Gebruiker een overeenkomst met een Zorgspecialist sluit, kan het zijn dat
              hier nadere voorwaarden aan verbonden zijn. De Gebruiker is zich er derhalve van
              bewust dat er nadere voorwaarden kunnen gelden. Dit kan ook een
              betalingsverplichting jegens de Zorgspecialist zijn.
 3. Indien de Gebruiker een afspraak inplant met een Zorgspecialist, is de Gebruiker zelf
              verantwoordelijk voor het feit of de afspraak (indien tegen betaling) ook gedekt is door
              zijn of haar zorgverzekering. Solvo raadt de Gebruiker aan eerst zijn of haar
              polisvoorwaarden te controleren voordat Gebruiker een overeenkomst met een
              Zorgspecialist aangaat. De Gebruiker begrijpt dat een afspraak inplannen een
              onherroepelijke overeenkomst kan zijn en dat hier kosten aan verbonden kunnen zijn.
 4. Eventuele tarieven zijn vastgesteld door de Zorgspecialisten en worden getoond
              inclusief btw. Hiervoor geldt ook dat Solvo de Gebruiker aanraadt eerst zijn of haar
              zorgverzekeringspolisvoorwaarden te raadplegen.
 5. De Gebruiker begrijpt dat een succesvolle afspraak en ontvangen van het antwoord op
              zijn vraag afhangt van de door hem opgegeven informatie en juistheid van zijn
              gegevens. De Zorgspecialist en/of Solvo zijn niet verantwoordelijk voor het
              eventueel onjuist en/of onvolledig verstrekken van informatie en (contact-)gegevens
              van en door de Gebruiker.
 6. De Gebruiker verklaart informatie en gegevens naar waarheid te verstrekken en 
              verstrekt gegevens die volledig, juist en actueel zijn. De Gebruiker is verantwoordelijk  
              voor de inhoud van de vraag die de Gebruiker stelt aan de Zorgspecialist. De
              Gebruiker zorgt ervoor dat de inhoud van de vraag juist, actueel en betrouwbaar is en
              niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is.
 7. De door de Gebruiker verstrekte informatie mag in ieder geval:
 • niet erotisch, pornografisch, aanstootgevend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn, voor zover dit niet medisch relevant is;
 • geen inbreuk maken op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten van derden;
 • geen watermerken bevatten;
 • naar het oordeel van Solvo niet te schreeuwerig, opvallend of wegens andere – niet in de Gebruiksvoorwaarden voorziene - redenen niet geschikt voor de Website zijn.
 1. De door de Gebruiker verstrekte informatie moet vrij zijn van technische fouten en
              malware.
 2. De Gebruiker mag de Website en de Dienst enkel gebruiken voor het doel waarvoor
              het bestemd is. De Gebruiker zal het gebruik van de Website en de Dienst enkel voor
              persoonlijk gebruik gebruiken.

 

Artikel 5.         Onderhoud

 1. Solvo mag de Website (tijdelijk) buiten gebruik stellen of beperken, als dit bijvoorbeeld
              nodig is voor onderhoud of het aanpassen van de Website. Hierdoor ontstaat geen
              recht op schadevergoeding.

 

Artikel 6.         Privacy

 1. Solvo verwerkt (medische) persoonsgegevens van de Gebruiker conform het op de
              Website gepubliceerde privacy statement.
 2. Solvo spant zich naar alle redelijkheid in goede afspraken te maken met de
              Zorgspecialisten die (medische) persoonsgegevens van de Gebruiker verkrijgen over
              de verwerking van deze persoonsgegevens. Solvo heeft geen invloed op hoe de
              Zorgspecialisten met de (medische) persoonsgegevens van de Gebruikers omgaan en
              kan niet garanderen dat de Zorgspecialisten op een betrouwbare of veilige manier met
              de (medische) persoonsgegevens van de Gebruiker omgaan.
 3. Op de Website bevinden zich links naar webpagina’s van derden. Deze derden gaan op
              hun eigen manier om met persoonsgegevens. Solvo is niet aansprakelijk voor het
              privacy beleid van deze derden.
 4. Gebruiker zal geen persoonsgegevens van een ander dan de Gebruiker, zoals
              een behandelend arts of een familielid, vermelden wanneer hij gegevens verstrekt
              via de Website.

 

Artikel 7.         Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen die door Solvo zelf
              gepubliceerd zijn op de Website liggen bij Solvo of bij de samenwerkende derden en/of
              haar licentiegevers, met uitzondering van de door de Zorgspecialist geplaatste
              materialen in hun advertenties, oproepen etc. Kopiëren, verspreiden en elk ander
              gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van
              Solvo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend
              recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 2. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen,
              video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via
              een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan
              ontstaan over de afkomst van het materiaal.
 3. Het in 7.1 gestelde houdt ook in dat het de Gebruiker niet is toegestaan, zonder
              voorafgaande schriftelijke toestemming van Solvo, een substantieel gedeelte van de
              inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële
              gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen
              en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 4. De Gebruiker zorgt ervoor dat de door hem verstrekte informatie, waaronder
              begrepen de inhoud van de vraag die hij stelt aan een Zorgspecialist of anderszins,
              geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.
 5. De Gebruiker verleent Solvo een niet-exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op alle
              door de Gebruiker doorgegeven informatie die onderdeel uitmaken van de vraag die 
              de Gebruiker stelt via Solvo aan de Zorgspecialist. Deze licentie beëindigt niet indien
              de Overeenkomst om welke reden ook is beëindigd.
 6. De Gebruiker geeft Solvo het recht de in 7.5 bedoelde informatie ook voor andere
              doeleinden te gebruiken dan enkel voor publicatie op de Website. Solvo kan de in 7.5
              bedoelde informatie onder andere, maar niet beperkt tot, gebruiken ten behoeve van
              promotie van of in/op haar eigen Website, en andere door Solvo aangeboden en
              uitgegeven diensten en Websites. Solvo heeft voor het verdere gebruik de informatie
              geen toestemming nodig van de Gebruiker. Solvo zal de vraag enkel
              voor eigen doeleinden gebruiken en niet verkopen aan eventuele derden. De hier
              bedoelde toestemming ziet ook op de door de Gebruiker aangeleverde gegevens ten
              behoeve van zijn vraag, maar ook op door de Gebruiker aangeleverde informatie
              anders dan ten behoeve van zijn vraag.
 7. De Gebruiker geeft Solvo het recht de door de Gebruiker gestelde vraag aan een
              Zorgspecialist aan te passen voordat publicatie plaatsvindt. Aanpassing vindt plaats
              met betrekking tot de leesbaarheid, leestekengebruik, grammatica en spelling. Solvo
              is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of wijzigingen die het gevolg zijn van
              aangebrachte wijzigingen door de redactie van Solvo.
 8. De Gebruiker doet, voor zover als de wet (art. 25 lid 3 Auteurswet) de mogelijkheid
              biedt, afstand van zijn persoonlijkheidsrechten/morele rechten die rusten op zijn
              vraag. De Gebruiker zal, voor zover de wet de mogelijkheid biedt, zich niet verzetten
              tegen gebruik van zijn vraag, waarbij er inbreuk wordt gemaakt op de rechten als
              bedoeld in art. 25 Auteurswet.
 9. De Gebruiker levert alleen teksten en gegevens aan die authentiek zijn en geen inbreuk
              maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.
 10. Het in artikel 7.5 tot en met 7.8 gestelde zal altijd in overeenstemming zijn met de
              privacywetgeving en zal alleen plaatsvinden indien de Gebruiker toestemming (in de
              zin van de Wet bescherming persoonsgegevens) heeft gegeven om zijn vraag te
              publiceren, zoals gesteld in het op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Artikel 8.         Contact, klachten en melding bij misbruik

 1. Solvo neemt klachten en meldingen van misbruik op de Website of anderszins uiterst
              serieus. In geval van vragen, opmerkingen, klachten, meldingen van misbruik of
              wanneer de Gebruiker meer informatie wenst over Solvo of over Zorgspecialisten, dan
              kan contact worden opgenomen door middel van de daartoe bestemde
              contactmogelijkheden op de Website of via de contactgegevens die onderaan de
              Gebruiksvoorwaarden staan vermeld.
 2. De Gebruiker kan zowel klachten indienen over de Dienst als over een
              Zorgspecialist. De Gebruiker zal Solvo een redelijke termijn geven een klacht te
              behandelen.
 3. Op klachten over de Dienst zal Solvo zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien  
              (10) dagen na ontvangst reageren. Indien de klacht niet leidt tot een oplossing, staat
              het de Gebruiker vrij een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie via het
              Europese Online Dispute Resolution (ODR) platform via
              http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Op klachten over Zorgspecialisten zal Solvo zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen
              vijf (5) werkdagen na ontvangst reageren. Het staat Solvo vrij om wel of geen
              maatregelen te treffen jegens de Zorgspecialist.

 

Artikel 9.         Wijzigingen

 1. Solvo is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen.
 2. Solvo zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste zeven (7) dagen voor
              inwerkingtreding aankondigen via de Website zodat de Gebruiker daar kennis van kan
              nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking
              treden.
 3. Indien de Gebruiker de wijzigingen niet wenst te accepteren, kan de Gebruiker de
              Overeenkomst onder de Gebruikersvoorwaarden opzeggen tot de datum
              van inwerkingtreding. Gebruik van de Website na deze datum geldt als acceptatie van
              de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 10.       Slotbepalingen

 1. Op de Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst tussen de Gebruiker en Solvo is
              Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen
              alle geschillen die mochten ontstaan tussen de Gebruiker en Solvo worden voorgelegd
              aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. Indien een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
              geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan, tenzij dit in strijd is met dwingend
              recht. Solvo zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
              waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke
              bepaling gestalte wordt gegeven.

 

Mocht je na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

© 2021 Solvo B.V.